fotografie – podróże

P o d r ó ż e   k r ó t k i e   i   d ł u g i e                    short and long journeys

Zawsze z podróży pozostają wspomnienia.

Nieważne czy są to podróże

– długie  trwające wiele dni 

– krótkie np do sąsiedniej miejscowości .

Nieważne czy jest to podróż samolotem , pociągiem , samochodem .

Tutaj  będą  fotografie   

KOPALNIA KREDY W MIELNIKU
RZEKA BUG I ŁĄKI WOKÓŁ RZEKI
ŹRÓDEŁKO PRZ GÓRZE GARBARCE

CERKIEW W MIELNIKU

W S P O M N I E N I A   Z   P O D R Ó Ż Y

d w o r z e c / c o r e c
z   o k i e n     p o c i ą g u / from the train windows
w i d o k    W a r s z a w y   z   p o c i ą g u / in and around Warsaw from the train
 

Podróż nie tuczy , lecz rozumu uczy.                  
               Podróże kształcą.                                                    polskie przysłowia ludowe

ulica Puławska
ulica Puławska o poranku
d r o g a