fotografie – góry

Tatry   2018  – zima

K A P L I C Z K A    N A   G Ł U B A Ł Ó W C E    W I E C Z O R E MGóra z górą się nie zejdzie , ale człowiek z człowiekiem zejść się może .                                

      polskie przysłowia ludowe

  Tatry   wrzesień 2010 r

czy widać – tam biega miś brunatny
na tej fotce chyba lepiej widać misia brunatnego
jesień w Tatrach
Widok z Głubałówki
w Tatrach na szlaku

Samotnemu cały świat pustynią.                        

              polskie przysłowia ludowe

droga na Giewont

Kto samotny , ten markotny.                            

          polskie przysłowia ludowe

lato -Sudety 2016

D U C H      G Ó R

przedstawiony w

” Księdze ducha gór ” autor Carl Hauptmann

 jako postać  fantastyczna , którą charakteryzują cechy niemal boskie :  nieśmiertelność ,odwieczność czy moc poznawania ludzkich myśli”

E.Mendyk i P. Wiater

n a   s z l a k u

Idź prosta drogą , a nie zbłądzisz.                              
        polskie przysłowia ludowe
ś n i e ż n e     k o t  ł  y
d r o g a   g ó r s k a
s z l a k    g ó r s k i
k r a j o b r a z   g ó r s k i

g ó r y
k r a j o b r a z   g ó r s k i

n a   s z l a k  u

s t r u m i e ń   g ó r s k i

m g ł a    w  g ó r a c h

Mgła opada będzie pogoda, mgła w górę idzie , będzie deszcz.            
                          polskie przysłowia ludowe
m o k r y    s z l a k 
w i d o k   S z k l a r s k i e j   P o ę b y   z e   s z l a k u
n a   s z c z y c i e
ś n i e z n e   k o t ł y

Śnieżne Kotły położone są w zachodniej części Karkonoszy (Śląski Grzbiet) między Wielkim Szyszakiem (1509 m n.p.m.) a Łabskim Szczytem (1471 m n.p.m.). W całości leżą w gminie Piechowice.

wikipedia

n a d   s t r u m y k i e m

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.              
                        polskie przysłowia ludowe
z i m a  – T a t r y    2016 r
K a t a l ó w k i

     2017 r

b a ł w a n e k      n a    j e z i o r z e    S  m e r c z y ń s k i m
s t a w    S m e r c z y ń s k i
B a c h l e d z k i    W i e r c h

                                                                                        n a   B a c h l e d z k i m   W i e r c h u

Na słońce i na śmierć nigdy wprost patrzeć nie można.                              

        polskie przysłowia ludowe